Preživnina

Preživljanje med starši in otroci

Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje ter jih vzgajati. Če starša ne živita ali ne bosta več živela skupaj, se sporazumeta o preživljanju skupnih otrok. V primeru, da se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev.
Pravice in dolžnosti otrok do njihovih staršev in sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do otrok so enake ne glede na to, ali so otroci rojeni v zakonski zvezi ali izven nje. Zakonca oz. izvenzakonska partnerja imata do otrok imata enake pravice in dolžnosti.

Preučimo lahko Vaš primer in Vam primerno svetujemo kako pravilno pravno postopati.
  • Ali je zunajzakonska skupnost vaših staršev prenehala in vas vzdržuje le eden od staršev, pa bi radi da za vaše preživljanje prispeva tudi drugi?

V okviru naše pisarne Vam nudimo svetovanje, sestavo preživninske tožbe in zastopanje v sodnem postopku.

  • Ali vas je eden od staršev po sodbi sodišča dolžan preživljati, pa vam preživnine ne plačuje?

Nudimo Vam svetovanje, na podlagi Vašega pooblastila sestavimo tožbo oz. predlog za prisilno izterjavo zneskov preživnin oz. predlog za izvršbo (tudi za nazaj, za več kot 3 leta, če gre za mladoletno osebo) in Vas po potrebi zastopamo v sodnem postopku.

  • Ali je vaš otrok, za katerega ste dolžni plačevati preživnino, star že več kot 18 let in vas zanima, ali ste ga še vedno dolžni preživljati?

Za konkretno preučitev Vašega primera nas pokličite, da dogovorimo sestanek in se pogovorimo o Vaši zadevi.

Preživljanje med zakonci

Za časa trajanja zakonske zveze oz. izvenzakonske skupnosti ima zakonec oz. izvenzakonski partner, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen, pravico, da ga drugi zakonec oz. izvenzakonski partner preživlja, kolikor je to v njegovi moči.

V primeru prenehanja zakonske zveze sme nepreskrbljeni zakonec zahtevati preživnino, že v postopku za razvezo zakonske zveze ali pa s posebno tožbo v enem letu, odkar je bila zakonska zveza pravnomočno razvezana.

Ob tem pa je potrebno opozoriti, da lahko sodišče zahtevek za preživnino zavrne, če bi bilo plačilo preživnine upravičencu glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do zavezanca ali če je upravičenec pred ali med postopkom za razvezo zakonske zveze oziroma po razvezi zakonske zveze storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca.

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena ali če je upravičenec storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, otroka ali starše zavezanca.

  • Se želi vaš partner razvezati, vi pa bi po razvezi brez svoje krivde ostali brez sredstev za preživljanje in vas zanima ali vam je dolžan plačevati preživnino?

Nudimo Vam svetovanje o tem, ali je v Vašem primeru mogoče zahtevati preživnino, po potrebi uredimo sestavo preživninske tožbe in Vas zastopamo v sodnem postopku.

  • Ali je preživnina, ki jo dobivate od bivšega zakonca, ki vas je dolžan preživljati postala prenizka in bi želeli prejemati višjo preživnino?

Nudimo Vam svetovanje o tem, ali je v Vašem primeru mogoče zahtevati višjo preživnino, po potrebi uredimo sestavo tožbe za zvišanje preživnine in Vas zastopamo v sodnem postopku.

  • Ali je preživnina, ki ste jo plačujete bivšemu zakoncu, ki ste ga dolžni preživljati za vas postala previsoka in je niste več zmožni plačevati?

Lahko Vam svetujemo, ali je v Vašem primeru mogoče zahtevati nižjo preživnino, po potrebi uredimo sestavo tožbe za zmanjšanje preživnine in Vas zastopamo v sodnem postopku.

  • Ali Vas je bivši zakonec po sodbi sodišča dolžan preživljati, pa vam preživnine ne plačuje?

Nudimo Vam svetovanje, po potrebi uredimo vložitev tožbe oz. predlog za prisilno izterjavo zneskov preživnin oz. predlog za izvršbo (tudi za nazaj za več kot 3 leta, če gre za mladoletno osebo) in Vas po potrebi zastopamo v sodnem postopku.

Oznake: znižanje preživnine za otroka