Storitve za delodajalce

V naši odvetniški pisarni Vam nudimo celovito svetovanje na področju delovnega prava.

Potrebujete pravno svetovanje na področju delovnega prava? Kontaktirajte nas.

Za svoje naročnike opravljamo naslednje storitve iz področja delovnega prava:

 • dajanje pravnih nasvetov in mnenj glede vprašanj, ki zadevajo veljavno zakonodajo oz., ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti pravnih subjektov;
 • opravljanje razgovorov z vodstvom, s strokovnimi službami in predstavniki delavcev naročnika na sedežu naročnika ali na sedežu odvetniške pisarne;
 • pregled in izdelava sporazumov, pogodb in listin;
 • priprava kolektivnih pogodb in splošnih aktov;
 • priprava pogodb o zaposlitvi in drugih posamičnih aktov (odredb, delovnih navodil in sklepov);
 • vodenje in izvedba postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi;
 • vodenje drugih delovnopravnih postopkov pred organi naročnika;
 • zastopanje pred državnimi organi, javnimi zavodi, inšpekcijami, prekrškovnimi organi in drugimi državnimi institucijami oz. nosilci javnih pooblastil (npr. Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in drugimi);
 • priprava različnih zahtevkov (odškodninski zahtevki) in opominov pred tožbo;
 • sestava in vlaganje tožb, odgovorov na tožbe, pripravljalnih vlog in ostalih vlog na pristojna sodišča;
 • zastopanje pred vsemi sodišči, Vrhovnim sodiščem RS, Ustavnim sodiščem RS in Upravnim sodiščem RS v Republiki Sloveniji;
 • opravljanje drugih poslov, ki sodijo v okvir odvetniškega dela v zvezi z veljavno zakonodajo.

Oznake: pogodba o zaposlitvi, kolektivna pogodba, odpoved pogodbe o zaposlitvi